Portál STM

Vnitřní odkazy: Portál STM bude tématický web portál řešený projektem LI01018 programu LI MŠMT konsorciem 12 knihoven vedeným STK a v úzké spolupráci s projektem Jednotné informační brány řešeným Národní knihovnou a Universitou Karlovou. Úkolem portálu STM je pomoci pracovníkům z oblasti VaV ve vyhledávání a zpřístupnění on-line zdrojů zakoupených z veřejných prostředků z oblasti vědy, techniky a lékařství" (Science, Technology, Medicine - STM), dále on-line zdrojů které byly nakoupeny v rámci programu LI MŠMT ve všech oborech, a konečně dalších on-line zdrojů veřejně přístupných. Vyhledávací portál byl měl zmapovat všechny licence on-line přístupných zdrojů v ČR nakoupené z veřejných prostředků v oblasti STM a usnadnit přístup až na úroveň článku při respektování licenčních podmínek. Tematicky je orientován na oblast vědy, techniky a lékařství (STM). Dále by měl zmapovat všechny licence nakoupené v programu LI v letech 2000 - 2003.
Tabulka konsorcia Portál STM:
Spolunositel Kontakt na spolunositele Spoluřešitel URL
STK Praha Státní technická knihovna
Mariánské nám. 5
110 01  Praha 1
Ing. Martin Svoboda http://www.stk.cz
VK Olomouc Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2
P.O.BOX 197
771 11  Olomouc
Ing. Martin Vojnar http://www.vkol.cz
NLK Praha Národní lékařská knihovna
Sokolská 54
121 32  Praha 2
Radka Římanová http://www.nlk.anet.cz
VŠCHT Praha Knihovna
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28  Praha 6
Ing. Jaroslav Šilhánek, CSc. http://www.vscht.cz
ZČU Plzeň Univerzitní knihovna
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 8
306 14  Plzeň
Ing. Radka Tichá http://www.knihovna.zcu.cz
Universita Pardubice Univerzitní knihovna
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10  Pardubice
Mgr. Iva Prochásková http://www.upce.cz
TU Liberec Univerzitní knihovna
TU Liberec
Voroněžská 13
460 17  Liberec
Vladimír Studený, prom. fil. http://www.vslib.cz
SVK PK Státní vědecká knihovna Plzeňského kraje
Smetanovy sady 2
305 48  Plzeň
Mgr. Věra Krejčíková http://www.svkpl.cz
MSVK Ostrava Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Prokešovo nám. 9
728 00  Ostrava
Ing. Drahomíra Tošenovská http://www.svkos.cz
MU Brno Ústav výpočetní techniky MU
Botanická 68a
602 00  Brno
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. http://www.ics.muni.cz
MZK Brno Moravská zemská knihovna
Kounicova 1
601 87  Brno
Ing. Petr Žabička http://www.mzk.cz
VUT Brno Ústřední knihovna VUT
Antonínská 1
662 98  Brno
Dr. Nataša Jursová http://www.vutbr.cz

Portál STM se skládá ze tří základních komponent:

  1. JIB (jednotná informační brána) řešená Národní knihovnou a Universitou Karlovou na technologií produktu MetaLib od firmy ExLibris (Izrael) zakoupená Národní knihovnou, která obsahuje vlastní databázi poskytovatelů on-line zdrojů a knihoven a umožňuje jejich souběžné prohledávání v reálném čase a to až na úroveň bibliografického popisu primárního zdroje v databázích poskytovatelů. Tato komunikace MetaLibu s poskytovateli on-line zdrojů se děje především protokolem Z39.50.
  2. Terciární databáze řešená v STK obsahující soupis všech on-line primárních zdrojů v oblasti STM nakoupených z veřejných zdrojů v ČR, které nejsou dostupné pro vyhledání pomocí MetaLibu a dále katalog všech nakoupených licencí a jejich poskytovatelů v rámci projektu LI.
  3. SFX jako zvláštní databáze, která po zadání identifikace EIZ pomocí speciálně konstruovaného URL (tzv. Open URL) nabídne několik služeb k hledanému EIZ (např. zpřístupnění, abstrakt, vyhledání, nákup, elektronická kopie, a pod.). V rámci projektu JIB byl jeden server SFX instalován společně s MetaLibem a v projektu Portál STM byla z kapacitních důvodů dokoupena další instance.


Vztah JIB (MetaLib a SFX) a terciární databáze portálu STM

Databáze licencí a jejich poskytovatelů v terciární databázi se bude částečně překrývat s Knowledge database v rámci MetaLibu, To nepředstavuje zásadní problém, protože těchto zdrojů je řádově několik desítek a položky, které tyto databáze udržují nejsou zcela totožné. Ty, které sledují stejný údaj, jsou i v Terciární databázi vedeny ve stejné podobě jakou mají v Knowledge database MetaLibu. Jde o poměrně dobře udržovatelnou nevelkou množinu veřejně dostupných informací o licencích a jejich poskytovatelích. Jejich katalogizace v rámci TB je nezbytná, neboť jde o údaje potřebné pro vyhodnocení programu LI, zatímco účel MetaLibu je obecnější. Katalogizace v MetaLibu je též nezbytná, aby bylo možno prohledávat primární zdroje v rámci těchto licencí. Důležité je, že TB nebude obsahovat soupisy a popisy on-line primárních zdrojů, přístupné přes MetaLib, neboť to je množina rozsáhlá (tisíce položek), v čase velmi proměnná a její údržba by byla nákladná a nespolehlivá. Naopak MetaLib využije výhody prohledávání v reálném čase přímo u poskytovatele licence (většinou protokolem Z39.50 nebo Aleph). Každá z těchto databází má tedy svoji nezastupitelnou funkci a vzájemně se doplňují a budou propojeny hyperlinky.
Základní schéma vztahu JIB (MetaLib a SFX) a terciární databáze Portál STM:
obrázek
Terciární databáze
Terciární databáze bude realizována na technologii Oracle s využitím moderních technologií. Datový model terciární databáze je poměrně jednoduchý:

obrázek

Tyto tabulky budou vzájemně mezi sebou propojeny vazbami přes ISSN, ISBN, nebo přes název (pokud není ISSN, ISBN), takže bude možno pokládat kombinované dotazy.

Věcná klasifikace elektronických zdrojů je zvolena tak, aby vyhověla vybrané klasifikaci v PSH, MDT a 24 tématických skupinách Konspektu. Tím je umožněna jednotná klasifikace v TB a Konspektu a nepřímo využití PHNK díky jejich jednoznačné vazbě na hesla PSH (viz dále uvedenou tabulku).

Naplnění terciární databáze a klasifikace EIZ

Pro splnění tohoto úkolu bylo nutno vyřešit sběr dat pro tuto databázi, zajistit jejich formální popis a klasifikaci a tato data zpřístupnit na Webu v databázi. Tato databáze byla nazvána "terciární databáze", neboť jde o soupis databází jednotlivých poskytovatelů nebo zdrojů, čili o databázi sekundárních zdrojů, čili terciární databázi. Název není zcela přesný neboť tato databáze bude obsahovat i databázi popisu primárních zdrojů, pokud není soupis těchto primárních zdrojů nikde jinde k dispozici jako odkaz na Internetu. Pro sběr dat o licencích využije konsorcium pověření STK od MŠMT, aby STK archivovala a zpřístupnila závěrečné zprávy projektů financované z účelových prostředků na podporu VaV od MŠMT.

V říjnu 2001 bylo obesláno 62 institucí, které jsou nositeli projektu LI, dotazníkem o nakoupených či kontrahovaných licencích nebo elektronických zdrojích a dotazníkem o ostatních elektronických zdrojích, které tyto instituce vlastní. Jde tedy o plnění první etapy, a to zmapování všech zdrojů zakoupených v rámci programu LI. V další etapě bude sběr rozšířen na další instituce v ČR které mohou mít on-line zdroje z oblasti STM. Sběr probíhá e-mailem pomocí dotazníků na "Přehled elektronických licencovaných zdrojů v ČR financovaných z programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj LI" a "Ostatní elektronické zdroje". Při popisu obou druhů zdrojů bylo použito v maximální míře prvků Dublin Core a údajů nezbytných pro zařazení těchto zdrojů do Knowledge database MetaLibu. Věcně jsou zdroje popisovány pomocí hlavních a dalších vybraných znaků PSH (max. 56 hesel) s jedno-jedno značnou vazbou na vybrané znaky MDT a jednoznačným zobrazením do 24 tématických skupin Konspektu. Tím je umožněna jednotná klasifikace v TB a Konspektu a nepřímo využití PHNK díky jejich jednoznačné vazbě na hesla PSH (viz dále uvedenou tabulku). Tímto způsobem věcné klasifikace je zachována kompatibilita projektů JIB a Portál STM. V současné době probíhá sběr dat a jejich kompletace.
 

Oborové heslo PSH Další vybrané heslo PSH Heslo MDT MDT Řada
Konspekt
antropologie an   Antropologie, Etnografie 572 1
  fyzická antropologie an   39 1
architektura, urbanismus, územní plánování au   Architektura 72 21
Astronomie as   Astronomie 52 6
biologie bi   Biologické vědy 57 2
  životní prostředí bi   504 2
doprava do   Doprava a poštovní služby 656 4
  dopravní prostředky do Dopravní prostředky 629 19
ekonomické vědy ev   Ekonomie 33 4
  management ev Organizace průmyslu 65 4
Elektronika el     621.38 19
elektrotechnika et     621.3 19
energetika en   Energetika 620.9 19
filozofie fi   Filozofie 1 5
fyzika fy   Fyzika 53 6
geofyzika gf   Geofyzika 550.3 6
geografie gr   Geografie 91 7
geologie gl   Vědy o Zemi 55 7
historie hi   Historie, Pomocné vědy historické 930 8
hutnictví hu   Metalurgie 669 19
chemie ch   Chemie 54 10
  chemická technologie ch Chemická technologie. Potravinářský průmysl 66 19
  jaderné inženýrství ch Jaderná technika 621.039 19
Informační věda in   Knihovnictví 02 12
Jazykověda ja   Jazyk, lingvistika 81 11
literatura li   Literatura 82 11
matematika ma   Matematika 51 13
místní hospodářství mh   Regionální hospodářství 332 4
  požární ochrana mh Ochrana před požáry 614.84 14
náboženství na   Náboženství. Teologie 2 5
obecnosti ob   Obecnosti 0 12
Pedagogika pe   Výchova a vzdělávání 37 22
Politologie pl   Politika 32 15
potravinářství pp   Potravinářský průmysl 664 19
právo pr   Právní věda 34 16
psychologie ps   Psychologie 159.9 17
  bezpečnost práce ps Lékařství. Bezpečnost práce 614.8 14
sociologie so   Sociologie 316 18
spoje sj   Sdělovací technika, Komunikační systémy 621.39 19
sport a tělovýchova sv   Sport, Hry, Tělesná cvičení 796 20
spotřební průmysl sp   Různá odvětví průmyslu a řemesel 67/68 19
  polygrafie sp Polygrafický průmysl 655 12
  průmysl plastických hmot sp Průmysl plastů 678 19
stavebnictví st   Stavebnictví 69 19
strojírenství sr     621 19
  průmyslová automatizace sr Automatizační a řídící technika 681.5 19
  zkušebnictví sr Nauka o materiálu 620.1 19
těžba nerostných surovin ts   Hornictví 622 19
umění um   Umění, Rekreace 7 21
vodní hospodářství vo   Voda 626/628 19
  hydrologie vo Hydrologie 556 7
vojenství vv   Vojenství 355 15
výpočetní technika vt   Výpočetní technika 004 23
zdravotnictví zd   Lékařské vědy 61 14
zemědělství ze   Zemědělství 63 24
  biotechnologie ze Biotechnologie 57:62 19

Databázový server SFX

V rámci projektu Portál STM byl plánován nákup několika instancí tohoto software. V první polovině roku 2001 probíhala teoretická příprava a analýza prostředí SFX. Opírala se o tyto body: zkušenosti byly shrnuty do úvodního příspěvku k průběžné zprávě projektu LI01018.

SFX server byl shledán jako velmi vhodný nástroj pro řešení jednoho z cílů konstrukce portálu STM, tj. k přímé navigaci k obsahu primárních zdrojů STM. Na rozdíl od MetaLibu nebyla u SFX zřejmá jedna základní věc - kolik SFX instancí bude pro členy projektu LI01018 potřeba pro účelný a racionální provoz a spolupráci s MetaLibem.

Po řadě diskusí s odborníky Ex-Libris, řešitelem JIB a externími spolupracovníky jsme dospěli k závěru, že členové konsorcia řešícího projekt LI01018 sdílejí drtivou většinu zdrojů a že neexistují zásadně odlišné požadavky na podobu SFX menu.  Proto postačuje, aby byla zakoupena další instance pro SFX server zakoupený již v projektu JIB; tato instance bude administrována na dálku z pracovišti STK ve Vědecké knihovně v Olomouci. Paralelně s těmito diskusemi probíhala intenzivní diskuse s řešitelem JIB ohledně jeho způsobu implementace a nastavení SFX serveru.

V roce 2002 bude pokračovat ladění konfigurace a testovací provoz s přechodem na ostrý provoz.

V průběhu roku 2002 by měla být rovněž uvolněna nová verze SFX (1.2), která bude obsahovat výraznější podporu pro konsorcia.

Protokol Z39.50

Projekt Portál STM si vzal za úkol podpořit a koordinovat zavádění protokolu Z39.50 u knihoven konsorcia, které mají zájem připojit své katalogy jako zdroje. Význam tohoto protokolu ze zvýšil zejména důležitou rolí MetaLibu (proti původnímu záměru projektu přebírá část funkce terciární databáze poskytovatelů tím, že umožňuje jejich prohledávání v reálném čase přímo v databázi poskytovatele, čímž se řeší problematicky proveditelná aktualizace souborného katalogu on-line zdrojů v TB, tak jak bylo původně koncipována). MetaLib nemá problémy komunikace s automatizovanými knihovními systémy typu Aleph500. Ostatní knihovny, které nepoužívají AKS Aleph je třeba vybavit protokolem Z39.50 tak, aby byly z JIB MetaLib prohledávatelné.

Nákupem serveru Z39.50 se takto vyřeší zavedení Z39.50 serveru v STK Praha, ve SVK Plzeňského kraje, v MSVK Ostrava a v knihovně Univerzity Pardubice. Tyto knihovny berou na sebe povinnost napojení zakoupeného Z39.50 serveru na svoje katalogy v průběhu r. 2002. Ve dvou případech byl koupen server Z39.50 od firmy Cosmotron vyhovující profilu Bath funkční oblast A, úroveň shody 1 a další Z39.50 server pro TinLib.

STK v rámci projektu STM obnoví činnosti ZIG Czechia (Z39.50 Implementors Group), která projednává úkoly standardizace Z39.50 a přijetí českého národního profilu Z39.50. Tato ZIG Czechia působila před dvěma roky v koordinaci STK a naposledy zasedala v STK v únoru 2000. Obnovení činnosti se předpokládá od r. 2002.